Kontra Gewikkelde Spoelen

Large litz coil wound by Dave Schmarder

Font Decrease Font IncreaseHallo vrienden. Welkom op mijn spoel bladzijde. De op deze bladzijde getoonde spoelen worden als hoofd afstem spoelen gebruikt voor kristal radios (en ook buizen radios). I geloof dat deze verbeterde afstem spoel het type zal worden dat U in Uw volgende toestel zult willen toepassen.

Ik ben deze ideen aan Ben Tongue verschuldigd. Enige tijd geleden publiseerde hij een zeer interessant artikel op zijn web site. Het article omschrijft een door hem gebouwde radio welke een konstant ontvangst bandbreedte over de Middel-golf omroep band heeft.Het loont de moeite om dit artikel te lezen.

Het is niet mijn doel om konstante bandbreedte te hebben ,maar wel verbeterde prestatie daar waar het werkelijk nodig is, bij het top einde van de Midden golf band. Er bestaan enige moeilijkheden bij het afstemmen van het top einde en ik geloof dat de KONTRA SPOEL Uw DX ontvangst zal verbeteren.

In zijn eevoudigste vorm bestaat de KONTRA SPOEL uit een spoel lichaam waarop twee gelijke spoelen in tegenovergestelde richting van elkaar gewikkeld zijn. Deze worden in serie gebruikt om het lage einde van de M. golf af te stemmen en in parallel voor het top einde. Het geheim ligt hierin hoe de spoel is gewikkeld en aangesloten. Met de wikkelingen zoals ze zijn, zijn de verliezen klein en de Q hoog. De variabele kondensor werkt in het juiste bereik hetwelke de verliezen nog meer beperkt. Aan het top einde der M. golf band zijn de Litze draden verdubbeld wegens de parallel verbinding. Dat kan alleen maar voordeel scheppen!

Voor de diode verbinding hebben Bens spoelen meerdere aftakkingen. De gebruikte aftakking hangt af van het gewenste deel der M. golf band dat men wilt ontvangen en de series of parallel schakeling der spoelen. Hij deelt de band in 4 stukken op. Voorlopig laat ik de aftakkingen achterwege en bedien mij van de hobbydyne schakeling de welke toestaat de afstemkrings belasting te veranderen en aan te passen.


Cylinder litz contra coil
Cilinder Spoel – Een Goed Begin!

De eerst getoonde spoel is mijn test-prototype spoel. Ik achte het nodig om een rol (cylinder) typ te maken om ervaring omtrent de werking ervan op te doen. Het spoel lichaam is een styrene riool buis koppeling (mof).

Buiten doormeter is 11.5 cm (4.5 in.). Elke spoel lichaam bevat twee wikkelingen elk van 22 toeren 165/46 litz wire. Uitgerekend totaal 8,25 m. (27 ft.), de 15cm. (6 in.) verbindings draden inbegrepen. De wikkelingen beginnen in het middel van´t spoel lichaam met start s, en eindigen met finish f bij de uiteinden van´t spoel lichaam. Wikkelt de eerste spoel. De tweede spoel vangt eveneens in´t middelen aan en wordt in de zelfde richting (als de eerste spoel) rond het spoel lichaam gewikkeld. Dat heeft als gevolg dat de spoel tegenovergesteld gewikkeld is, dwz. KONTRA-gewikkeld rondom het spoel lichaam.

Om de spoelen in series te zetten verbind men het begin (s) met de (f ) van de andere spoel. Om parallel teschakelen verbind men beide start (s met s) wikkelingen en hetzelfde met de eind (f met f ) wikkelingen. De verbindingen in de radio zijn volgens deze wijze.

Met de spoelen in series worden hunne zelfinductancties samen geteld met de wederzijdse inductie in acht nemend—mutual coupling. Hier zijn despoelen in faze. De spoelen verbindingen verspringen langs het spoel lichaam volgens gebruik. Met de parallel schakeling zijn ze nog in faze maar is hunne totale inductancie slechts ¼ van hunne oorspronkelijke waarde.

De waarden zijn ongeveer 240 mikro-Henries in series en 60 mikro-Henries in parallel.

De Schakelaar

Waarschijnlijk wenst U een of ander schakelaar om van series tot parallel over te gaan. Probeert een laag-verlies soort te vinden zoals een keramieke draai-schakelaar of gebruikt vleugel-moeren met een messing schakel, dit alles gemonteerd op laag-verlies materialen. Hieronder bevindt zich de betreffende schakeling. Het is belangrijk dat alles bedraad wordt zoals getekend. Indien Uw radio niet werkt kontroleert dan eerst de bedrading. Hieronder is een afbeelding hoe het geheel er fysiek uitziet. Dit is van mijn #64 contra radio . Het schakelaars beeld is het bovenzicht, en de afbeelding toont hoe het van onder bedraad is.

Contra coil hookup

Contra coil switch

Contra coil switch schematic

Ontwerpt Uw eigen Kontra Spoel

Hoe ontwerpt men zijn eigen spoel? Begint hier. Misschien wilt U dit deel tijdelijk overslaan en de eerder ontworpen spoelen hieronder getoont bezien. Indien Uwe variabele kondensor overeenstemt met een verder getoonde hebt U dit deel niet nodig.

Alvorens te beginnen hebt U enige dingen nodig. Ten eerste vindt en noteert het blad crystalradio.net. via deze schakel. Deze verwijst U door tot Dan Petersons Professor Coyle calculator. Deze neemt nagenoeg alle rekenkunde op zich terwijl U een spoel ontwerpt. U kiest cylinder coil calculator want deze bevat ook de resonantie berekenaar.

Als U een spoel bouwt, zou U over een L/C meter moeten beschikken. Ik gebruik die gemaakt door AADE. Het belangrijke is de twee induktancies te kunnen balanceren. Zonder dit instrument kunt U best de door mij gemaakte spoelen zo goed mogelijk nabouwen.

Het is nu van doen om de basis maatstaven te bekijken, in kaart brengen wat we hebben en enige waarheden te ontdekken en nadenken over sommige vermoedens. Wij beginnen:

The Kontra spoel heeft een 4:1 induktantie verhouding tussen series en Parallel bij voorbeeld 240-60 µH.

Het lage einde van’t afstem bereik zou 530 kHz moeten zijn. Beter is’t om 520 kHz te kiezen. Des te groter de waarde Uwer variabele konden- sator des te lager word dit cijfer.

Het hoge eind bereik van de series spoel schakeling zou boven 1000 KHz moeten zijn. Het zou kunnen dat dit niet mogelijk is. Als aan het volgende kriterium voldaan wordt is alles in orde.

Het lage eind van de parallel geschakelde spoel hoeft een overlap op de series afstemming van 30 tot 50 kHz te hebben.

De afstemmings bereiken zouden liefst 240 tot 300 graden mogen bestrijken.

Het kleinste bruikbare variabele kondensator bereik is 15-280 pF maar meer dan 280 pF. is aanbevolen.

Neemt aan dat de detektor zelf en de strooi-kapaciteit der spoel nog eens 25 pF bijdragen.

Een lucht trimmer kondensor van 78 pF wordt aanbevolen. Dit helpt om de afstemschaal te spreiden.

Indien de spoel te groot gemaakt wordt, verliest men afstemschaal spreiding,. Maar dan kan de hele band kan afgestemt worden.

Indien de spoel te klein gemaakt wordt, is ’t mogelijk dat er geen over -lap in ’t midden is. (dit verondersteld dat de trimmer veel groter moet worden).

Hoe groter de verhouding tussen de totale maximum kapaciteit der variabele kondensator tot zijn kleinste is, hoe groter het afstem bereik zal zijn. Het gevolg is een vermindering van de afstemschaal spreiding. Beziet de beelden hieronder in de Other Adjustments (andere aanpassingen) sektie.

Zijnde dat het bereik der hoofd afstem kondensor en de toegevoegde -op voorhand vastgelegde- waarden (diode schakeling en spoel strooi- kapaciteit), komt het er op neer om te sleutelen met de spoel en trimmer waarde om het beste schaal spreiding met een volle afstem bereik te bekomen.


Contra coil circuit elements schematic.

L= te ontwerpen spoel- series en parallel
C= hoofd afstem kondensator Min. En Max. waarde
Ct= Trimmer kondensator 75 pF max.
Cr= Radio Kapaciteiten, 25 pF vast

Kristal Kontra Spoel Ontwerp

Een voorbeeld: om te beginnen, meet U de waarden en voegt de kapaciteit toe voor de minimum en maximum stand van de variabele kondensator. Telt er 25 pF bij als extra radio kapaciteit. Voegt er ook 10 pF bij als trimmer stelling. De waarden worden bereikt door alle waarden stuk voor stuk aan te passen totdat een geschikte spoel waarde gevonden is.

Veronderstellen wij een 15-350 pF variabele konensor met 35 pF als extra kapaciteit zoals hierboven beschreven. U ziet hen ook in de bovenstaande schema. Dit levert een schakelings kapaciteit van 50-385 pF. Dit zijn de start waarden, en de minimum en maximum waarden zullen waarschijnlijk dichter bij 80-415 pF liggen als wij ons doel benaderen. De spoels aanvang waarde is 240 en 60 µH.

Beginnend met het lage einde, voegt deze waarden- 240 µH en 385 pF- bij Professor Coyle in. Het antwoord ligt naauw bij 524 kHz.. Geluksvogels niet waar? Probeert nu 240 µH en de totale minimum kapaciteit. Dat levert 1453 kHz op.Dat is een te brede frekwentie spreiding. In plaats van verder te gaan, zullen wij het max. en min. der kondensor waarden veranderen en herbeginnen.

Begint nu met een grotere waarde van max. kapaciteit en brengt de spoel waarde voor resonantie tussen 520 en 530 kHz. Laat ons met 415 pF proberen. Dat geeft 504 kHz met 240 µH..De spoel dan maar verminderen. Met 225 µH levert dat 521 kHz. Met 225 µH en 80 pF als minimum krijgen wij 1186 kHz.

Goed, tijd om het hoger bereik aan te pakken. Sinds 225 µH het lagere einde is komt het hogere op ongeveer 56 µH. Deze waarde met 415 pF levert 1044 kHz op. Dat is meer dan genoeg overlap maar het lage bereik met parallel schakeling is lichtjes te hoog.

Laat ons even terug gaan en den trimmer met 20 pF vermeerderen. Dit verschaft ons een kapaciteits waarde van 100 tot 435 pF het welke met een induktantie van 225 micro H. afstemt van 1061 tot 509 kHz. De 56 mikro H. spoel met 435 pF stemt af tot op 1020 kHz. Dat betekent een overlap van 41 kHz. Dat schijnt een goed te gebruiken waarde, maar laat ons nog eenmaal knijpen.

Wat zou een induktantie vermeerdering tot 232 mikro H opleveren? Het afstem bereik is redelijk goed maar ik vind het overgangs punt tussen laag en hoog bereik iewat aan de hoge kant. De kapaciteit van 100 tot 435 is goed. Bedenkt de trimmer lost de onnaauwkeurigheiden op.

Zo 230 mikro H met 435 pF stemmen 501 kHz en met 100 pF tot 1045 kHz. Nu met 58 mikro H spoel in parallel. Deze resulteert in 1002 kHz. Dat betekent 43 kHz overlap.

Nu nog enige dingen: Ten eerste, U zult zo geen spoel treffen, maar als het op 5 mikro Henries na juist is, is dat voldoende. De trimmer zorgt wel voor de rest.

Let op, wij hebben het niet over het hoogste afstem bereik van de parallel spoel kring gehad. Het is van geen belang daar het toch altijd boven de 1700 kHz reikt.

Met deze waarden zult U een goed uitgebreide afstem schaal bekomen. De werkelijke afstem schaal spreiding hangt af van de vorm van de variabele kondensator platen (rechtlijnige kapaciteit of rechtlijnige frekwentie). U zult een betere schaal spreiding hebben dan met een de spoel gewikkeld op gewone wijze. In geval van twijfel, wikkelt de spoel een ietsje te groot. De spoel kan hermaakt worden en aangepast als het geheel niet klopt. Het is beter om minder afstem spreiding te hebben dan niet in staat te zijn om de hele band af te stemmen.

Dit geldt voor zowel een cilinder gewikkelde spoel als de vlakke honiggraat spoel (spider coil).

In samenvatting, verkiezen wij een 232/58 microHenry spoel met een 15-350 kondensor met een 60pF trimmer ( en de veronderstelde 25 pF als vaste waarde voor de verdeelde Kapaciteit (distributed capacitance) van de radio en de spoel zelve.

Onlangs heeft Jeff Welty een pagina op gewipt om een vlakke honingraat spoel te berekenen. Deze is zeer volmaakt, inbegrepen is het invoegen van data tot het afdrukken van een spoel sjabloon. Ziehier het pagina. Ik ben zeker dat dit programma U de miserie en de twijfel der spoel bouw bespaart. here

Ik wens U het grootste welslagen met Uw spoel. (en ook geluk)

Afstem schaal spreiding

Eigen aan de Kontra spoelen is een speciale trek. Dat is een neiging om het afstem bereik op elke band iewat breed te hebben. Dit beduit dat het werkelijk onnodig is om een variabele kondensor met een groote afstem verhouding te hebben. Maar dan krijgen wij verminderde afstem schaal spreiding en dat is niet zo goed als dat het zou kunnen. Bekijkt de twee afbeeldingen. Dezelfde radio, eenen voor en na foto als het ware.

De afbeelding boven toont een veel engere deel van de schaal dan de onderste. Men moet de schaal nummers goed bekijken om te zien dat de bereiken een beetje verschillen. De linker zijde is het lage bereik (530-1000) en de rechtse zijde is het hoge bereik (900-1700).

Het verschil komt doordat ik de hoofd afstem kondensor heb overbrugt met een kleine trimmer kondensor (ongeveer 75 pF max.) Nu heeft deze variabele kondensor een verhouding van 6 : 1 (90-550 pF). Oorspronkelijk was dat 23 : 1. (20-475 pF)

Ik heb een stevigere aanpak ten opzichte van band spreiding geprobeert door middel van een trimmer kondensor vergezeld met een kleine aanvullende kondensor = padder. Maar aangezien ik wegens de spoel met een vaste 4 : 1 verhouding beperkt ben, had ik wat moeilijkheden om de schaal spreiding op juiste wijze op beide bereiken te laten verlopen. Doch, de wijze waarop ik de schaal spreiding aanpakte, verkrijg ik op beide bereiken 2 omwentelingen van de afstemknop. Een gewone spoel stel zoals mijn nummer 63 is iets minder dan 3 wentelingen voor het ganse bereik. Nog een Kontravoordeel.

Uwe werkelijke toestand zal verschillend zijn, afhankelijk van de onderdelen ter Uwer beschikking. Maar, onderzoekt het gebruik eener trimmer i.v.m. het vergroten van het afstem bereik, nadat U de ontvanger met kontraspoel gebouwt hebt.


Narrow Dial Spread

Wide Dial Spread


Dave Schmarder's Dial Spread Examples Dave Schmarder's Dial Spread Examples

Mijn eerste Kontra ontvanger is voltooid. Het is mijn ontvanger nummer 64. Dit is dubbel “kontraspoelig” uitgerust, een voor het antenna afstem eenheid en de andere in de detektor kring. Ik ben er zeer tevreden met deze ontvanger. Indien dit niet zou zijn zou het toestel niet de begeerde nummer gekregen hebben. :)

Q

Ik nam meedere onbelaste LC kring Q metingen, maar deze maal met meer zorg. Hieronder staan de nummers met een beeld van het test gerief. Q metingen hadden geen hoge voorrang voor mij en deze web site. Ooit heb ik de spoel laten testen door verschillende mensen en de uitslagen verschilden enorm. Die mensen bezaten vakkundige toestellen.

Deze testen meten de onbelaste Q van LC kringen. Deze tekniek houdt geen rekening met andere oorzaken die Q beinvloeden, zoals verdeelde kapaciteits verbeteringen. Zelfs in mijn meet wijze ondervond ik dat de nummers veel konden verschillend afhankelijk van hoe de spoel getest werdt. Een ding werdt mij duidelijk gemaak, namelijk dat een spoel een vaste en bijzondere waarde heeft. Het vinden ervan is niet altijd zo gemakkelijk.

Zo verwacht dat ieders metingen van onbelaste LC kringen hoogst waarschijnlijk verschillend zullen zijn. Aangezien ik de zelfde tekniek voor elke spoel meting gebezigd heb, kunnen mijn nummers gebruikt worden om spoelen onderling te vergelijken. Buiten dat, maak ik geen beweringen hier noch elders op deze site omtrent de nauwkeurigheid van Q.

            1600 kHz    1000 kHz    1000 kHz    600 kHz
            Parallel    Parallel     Series     Series
   660/46 234/58 µH  670       910       625      750
   165/46 266/66 µH  484       588       384      428
   100/44 260/65 µH  347       476       344      400	
   40/44 340/85 µH  258       306       217      240
	 Cylinder Coil
   165/16 260/65 µH  410       454       357      375	 
   	 
Contra coil Q test setup

Contra Coil Q Test Setup


Mijn wikkelende ervaringen
of Doe Het Zelf D.M.V. de ‘Koekskens’ Snijder METODE

Hier onder volgt een tabel, de opsomming van mijn wikkeling ervaringen. Ik neem een minimum gemeenschappelijk 50 kHz. aan als “overbrugging”, met een redelijke afstemschaal spreiding.

Deze zijn geen “Drakonische” spoel ontwerpen. Daarmede bedoel ik dat de parameters niet zodanig heb ingesteld dat het ontwerp faalt indien er een kleine afwijking optreed. Variabele kondensors zo klein als 280 pF. kunnen gebruikt worden maar het word aangeraden om 330 pF. variabele of groter te gebruiken. Het ontwerp kan “nauw” gepast zijn voor lagere waarden.

L is het totale series induktantie. (Het parallele induktantie is ¼ die waarde)

OD buiten doormeter der honinggraat spoel (platte) in duim. (1 duim=1 inch=25,4 mm.)

L1 aantal wikkelingen binnenste spoel.

L2       “           “           buitenste       “ .

LITZ betreft de Litz draad dikte, aantal strengen en de afmetingen van elk ervan.

CL minimum waarde der variabele kondensor.

CH maximum      “       “         “           “ .

CT trimmer waarde, (ongeveer)

Een 20 pF. detektor kapaciteit word verondersteld. De trimmer hersteld onnauwkeurigheden.

De naaf doormeter is altijd 50 mm (2 duim).

De spoel dragers stof is 3 mm. dik en vervaardigd uit HDPE (Hoge Dichtheid PolyEthelene).

   L  OD  L1 L2  LITZ  CL  CH  CT
   250  5  29 22 165/46  15  365  60
 
   204  6  27 20 330/46  15  420  80 
 
   187  7  26 18 660/46  15  475  85 
   218  7  28 19 660/46  15  400  75  
   240  7  30 20 660/46  15  350  75
   290  7  32 21 660/46  15  280  40
 

Na zo´n dozijn van deze Kontra-spoelen gemaakt te hebben ontdekte ik dat de verhouding tussen binnnen en buiten spoelen geen konstante is. Wanneer 1 winding aan de binnen spoel toegevoegd word, dan komt er slechts ¼ bij aan de buiten spoel. Ik veronderstel dat dit te wijten valt aan de buiten doormeter die veel groter aan´t worden is dan het overgangs (break point) punt der spoel. Toen ik dit alles begon gebruikte ik twee gelijke lengten Litz draad.Dat brengt U ongeveer op het juiste. Voegt een beetje meer toe aan de buiten spoel ter ekstra trimming.

Nog iets dat mij opviel. De induktantie van een der spoelen is 1/3 van de totale induktantie wanneer de spoelen in serie geschakeld zijn.Als ik dit waarneem, dan kan ik de binnenste spoel een weinig groter wikkelen en het trimmen voordat ik de tweede spoel erbij wikkel. Maar ik geloof dat dit niet nodig zal zijn.


Contra coil

Contra coil wire labeling
Vlakke Honiggraat 165/46 Kontra Spoel

U kent mij: I heb nog nooit een honiggraat spoel tegen gekomen die ik niet lief had.

Het is mijn overtuiging dat het de beste Kristal radios zijn die met honiggraat spoelen uitgerust zijn. Eens een cilinder type Kontra spoel getest te hebben, wist ik dat het vlakke honiggraat ontwerp zegevierde.

Nu kwam het probleem; hoe kon ik deze spoel wikkelen zonder al te veel Litz draad te verkwisten? De twee spoelen moeten nagenoeg de zelfde induktantie hebben. Indien de binnen spoel te groot zou zijn, zou het beduiden dat de spoel opnieuw moet gewikkeld worden en opnieuw te proberen. Indien de induktantie te klein uitvalt, dan moet een nieuwe spoel met meer Litz draad gewikkeld worden. Sinds een kontra spoel gelijkt aan een gewone honiggraat spoel, gebruikte ik de hoeveelheid draad zoals voor het gewone geval plus enig ekstra voor de aansluitdraden.

Hierbij geef ik U mijn inzet opdat U er geen hoeft te doen. Ik besliste om 23 cm. lange aansluit draden te benutten. De totale lengte is 14 mtrs van 165\46 Litz. De spoel vorm heeft een naaf van 51 mm. De buiten doormeter heeft minstens 12,7 cm.. Begint de vorm te bewikkelen met de eerste spoel. Zorgend voor de aansluit draaden, wikkelt 29 windingen erbij en snijdt de Litz draad af.

Slaagt een wikkel-gleuf over, en wikkelt de buiten spoel- in tegenrichting tot de eerste spoel- met 22 wikkelingen. Dit levert een beetje meer induktantie dan de eerst spoel. Verwijderdt een beetje draad, misschien een halve wikkeling of zo. Beschikt U niet over een LC meter, gebruikt dan slechts 21.5 wikkelingen voor de laatste. Met een meet-toestel kan men de buiten spoel gelijk aan de binnen spoel maken.

Eens beide spoelen gewikkeld zijn, schikt de wikkelingen evenwichtig met een voorwerp van Uwe keuze. Maakt de spoel netjes af. Meet beide spoelen nog eens na, en trim zonodig de buitenste spoel. Zijn de twee spoelen elkanders gelijke, dan bereid U de aansluitdraden voor door hunnen uiteinden te vertinnen.

Zoals het geval met de cilindrische spoel zijn de juiste draad verbindingen uiterst belangrijk. In het midden der spoel bevinden zich de twee start (aanvang) draden.De binnen en buiten draden zijn de einde aansluitingen der spoelen. Ik denk dat de start draad van spoel L1 het best verbonden wordt met het kondensors raam, de grond zijde van de variabel kondensor. Wendt U a.u.b. tot de bovenstaande tekening voor de juiste verbindingen.

Om de hoge Q van deze kring te behouden is het belangrijk een laag- verlies schakelaar te benutten. een keramieke draai schakelaar voldoet uitstekend. Fenol materialen hebben de neiging om verliezen te tonen. Ik gebruikte messing verbindings plaatjes en een stuk styreen om een schakelaar te bouwen. Het schakelen gaat niet zo gemakkelijk maar voldoet als een prototype.

Contra coil switch


Hier is de schakelaars close-up. De schakelaar wordt getoond in de parallel verbinding. de schakel zwaait om de midden bout. Om in serie te schakelen; draai de boven schakel 180 graden en opent U de onderste schakel.

Contra coil set schematic

Honiggraat 40\44 Kontra Spoel

Niet iedereen heeft het grof geld om 660 Litz te betalen. Hier is een 40\44 Litz spoel met ongewone opzet. Beziet in het beeld boven in het Q gedeelte, die grote variabele kondensor?

Naar't ziekenhuis met U als gij die op Uw voet laat vallen. Het weegt een ton, en heeft daarbij nog enige eigenaardigheden. De grote sekties zijn d.m.v. kleine variabelen tussenin aaneengekoppeld. Dit was een band-pass kondensor. De sekties meten 285 pF. elk( nadat sommige tussen kopplers verwijderd werden.) De nadelen dezer kondensor zijn; slechts 285 pF maximum in plaats van 365 pF., en een hoog minimum van 25 pF. Gewoonweg pech. Maar het is een eerste klas kwaliteit verzilverde platen kondesor met keramiek isolatoren en uitstekende draagvlak kontakten. Dit moet benut worden.

Aangezien er slechts van een sektie (midden) zal gebruik gemaakt worden hoeven er geen stukken uit het overige verwijderd te worden.

Deze kondensor met Kontra spoel levert een afstem-bereik in twee delen op. Namelijk het lage van 500 tot 1200 kHz. en het hoge van 1000 tot boven 1700 kHz. De gehele midden-golf dus.

Om dit te verwezenlijken heb ik de induktieve waarden der Kontra-spoel gewijzigd. Deze spoel (en) hebben een serie waarde van 340 mikro-H. en een parallel waarde van 85 mikro-H. De binnen spoel heeft 33 wikkelingen en de buitenste 27. Het Litz draad nummer is 40\44. De naaf doormeter is 5,1 cm en 10 cm voor de buiten diameter. Wikkelt de spoelen volgens de gegevens en klaar is Kees. Deze type zal voldoen met iedere kondensor boven de 250 pF. Als Uwe kondensor meer dan 350 pF. is, gebruikt dan 29 wikkelingen voor de binnen spoel en 23 voor de buitenste.

Als U een grotere kondensor en dikkere Litz gaat gebruiken, kunt U twee kondensor sekties in parallel zetten en de spoelen 240-260 mikro-H maken. Dit maakt het afstem-bereik groter en daarom de afstemming moeilijker. Het is aangeraden om toch in elk geval een vernier vertraging op de kondensor toe te passen.